Algemene voorwaarden Liza’s Coaching 

1.    Bedrijfsomschrijving
 
Liza’s Coaching is opgericht door E. van den Boogaard. Liza’s Coaching is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 52354512

2.    Vertrouwelijkheid
Alle informatie die tijdens de coachsessies besproken wordt, zal vertrouwelijk behandeld worden. In overleg met jou of ouders/verzorgers van het kind, kan besloten worden om derden in te lichten. In geval van dreigend gevaar voor opdrachtgever, opdrachtnemer, bepaalde personen of voor de samenleving, behoudt de opdrachtnemer het recht om relevante informatie te verstrekken aan bevoegde instanties of personen zodat het gevaar kan worden voorkomen. Indien opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak aangewezen wordt om toch vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, kan opdrachtgever geen schadevergoeding of schadeloosstelling van opdrachtnemer eisen.

3.    Annulering
Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, hoeft de voor jou  gereserveerde tijd niet in rekening te worden gebracht. Tijdig verzetten van de afspraak is natuurlijk mogelijk. Bij ziekte is overleg mogelijk.

4.    Betalingsvoorwaarden
Voor de betaling, ontvangt je een factuur via de mail. Jij of de ouder(s)/verzorger(s) van het kind verplicht(en) zich de betaling binnen 14 dagen te voldoen. Als er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, zal Liza’s Coaching nog een betalingsherinnering sturen. Wanneer deze factuur niet tijdig wordt betaald, zal verdere begeleiding stopgezet worden, totdat de betalingsverplichtingen zijn voldaan.

5.    Aansprakelijkheid
Bij lichamelijke en psychische klachten, raadt opdrachtnemer nadrukkelijk aan om eerst contact op te nemen met uw huisarts. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die opdrachtgever, al dan niet in overleg met opdrachtnemer heeft genomen. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel gedurende de periode van de coaching sessies als de periode daarna.

6.    Begeleiding van kinderen
Beide gezaghebbende ouders dienen akkoord te gaan met de begeleiding van het kind, indien van toepassing.

7.    Afspraken omtrent werkwijze
Na afloop van de sessies, vindt een evaluatiegesprek plaats met jou of de ouder(s)/verzorger(s). Afhankelijk van de situatie, met of zonder het kind. Een kind krijgt mogelijk opdrachten mee naar aanleiding van een sessie. Tussentijds is er contact met jou of ouder(s)/verzorger(s) via e-mail of telefoon.